acharya_pushpadant

Pushpadant sagarji

Village: gondiya

Chaturmas: , , , Map

Contact: /

Sangh Acharya None
Diksha Guruji None
Diksha Divas Nov. 1, 1978
Name shushil kumar komal chand jain
Janma Divas Jan. 1, 1962
Mother's name Smt. Mathura DEvi
Father's name Komal chand
Siblings
Samaadhi Divas None
Samaadhi Sthal

Introduction